Hållbarhetsarbete | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

Hållbarhetsarbete

Sedan 2012 är vi officiellt miljödiplomerade Guldnivå av Järfälla Kommun. Kommunens miljöledningssystem drivs av Järfälla Kommun och kriterierna utgår från ISO 14001/EMAS.

Sedan 2015 är vi dessutom stolta innehavare av Miljödiplom från Svensk Miljöbas, deras miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001/EMAS.

Samtliga miljödiplomeringar erfordrar årlig miljörevision.

Miljöpolicy

Vi har som målsättning att eftersträva minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget. Enligt vår policy skall lagstiftning och tillståndsvillkor anses som minimikrav. Detta gäller alla miljöaspekter, inkluderande arbetsmedicinska effekter såsom till exempel buller eller förslitningsskador.

Att gradvis integrera vårt företags totala verksamhet i ett kretslopp har hög prioritet. Detta innebär att vi skall hushålla med förbrukning av energi och råvaror i verksamheten, arbeta för att minska allt spill, ständigt förbättra produkter och tillverkningsmetoder sett ur miljöperspektiv, främja alla former av återvinning av de produkter vi tillverkar och de råvaror vi använder.

Vi skall också kräva en engagerad miljöomsorg hos våra leverantörer. Vid investeringar skall vi göra avvägningar mellan vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Alla medarbetare skall och kan göra en aktiv insats i vårt miljöarbete.
Som grund för vårt fortsatta arbete ligger målen i Agenda 2030.

Uppfyllda miljömål

– Övergång till Bra Miljöval-märkt el
– Uppvärmning till 100% via fjärrvärme
– Återanvändning av träfibermaterial till 78%
– Användning av vattenbaserade färgmedel till 95%
– Byte till lågenergiljuskällor för 65% av belysningen
– Installation av rörelsedetektorer för belysning
– Påbörjad övergång till miljöpersonbilar

Fjärrvärme
Vi använder oss enbart av miljöanpassad fjärrvärme för vår uppvärmning.