SEE EXPO2006 Allmänna villkor 2019 | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

SEE EXPO2006 Allmänna villkor 2019
Allmänna villkor är avsedda att tillämpas i avtalsförhållande mellan Sture™ och Kunden.

1 Genomförande
Sture™ ansvarar för att Produktionen produceras på ett professionellt och kompetent sätt enligt god sed i branschen. Sture™ är en självständig uppdragstagare och uppdraget konstituerar inte något anställnings- eller agentförhållande mellan parterna. Sture™ förbehåller sig rätten att anlita underkonsult som rådgivare eller för att genomföra delar av Produktionen. Även då underkonsult anlitas ansvarar Sture™ för Produktionen i dess helhet.

2 Projektansvariga
För Produktionen ska tillsättas en projektansvarig från vardera part vilka äger rätt att fatta bindande beslut. De projektansvariga har bl a till uppgift att följa arbetet med Produktionen besluta om eventuella justeringar av Uppdragsbeskrivningen, Tidsplan och ersättning. Var part ska skriftligen informera den andre parten vid ett eventuellt byte av projektansvarig samt vem som har utsetts.

3 Konsultationer, skisser och förslag
Konsultationer, skisser, prototyper och förslag beställda eller förelagda Kunden debiteras denne oavsett om dessa leder till vidare beställning eller inte.

4 Försäkring
Sture™ ansvarar för att teckna sedvanlig företagsförsäkring för den egna verksamheten. Kunden ansvarar för att teckna nödvändiga försäkringar såsom försäkring för montermaterial, utställningsobjekt samt annan försäkring utöver transportförsäkring inom Sverige om SEK 200 per kg gods. Parterna kan särskilt komma överens om att Sture™ tecknar nödvändiga försäkringar efter Kundens godkännande och på dennes bekostnad.

5 Uppdragsbeskrivning och tidsplan samt justeringar
Parterna är överens om att Uppdraget ska utföras i enlighet med Uppdragsbeskrivningen. Denna kan komma att justeras under utförandet. Justeringarna ska vara skriftligen godkända av de Projektansvariga. Om Kunden beställer en justering ska Sture™ underrätta Kunden om den medför kostnadsökningar eller förskjutning av Tidsplanen. Accepterar inte Kunden kostnadsökningarna eller förskjutning av Tidsplanen ska Kunden meddela detta till Sture™. Uppdraget utförs då i enlighet med tidigare godkänd Uppdragsbeskrivning. Om enligt Sture™s mening Tidsplanen inte kan hållas och det beror på åtgärd eller underlåtenhet från kunden, äger Sture™ förlänga Tidsplanen med en tidsperiod som verkar skälig. Om förskjutningen av Tidsplanen medför kostnadsökningar äger Sture™ rätt till ersättning.

6 Montering
I de fall montering ombesörjs av Sture™ ansvarar Kunden för att monteringsplatsen är tillgänglig i tid samt fri från hindrande föremål. Om Uppdraget innefattar montering på utställningar och mässor ingår inte iSture™s uppdrag att utföra, ombesörja eller bekosta inkoppling av el-, vatten /avlopp, tele/internet, vajerhängning eller tryckluftsinstallationer.

7 Risk och kostnadsfördelning
Sture™ står risken om Produktionen förstörs eller skadas före leveransdagen. Därefter står kunden risken. Var och när leveransen sker anges i Uppdragsbeskrivningen och i Tidsplanen.

8 Förseningar
Om Produktionen inte levereras i rätt tid och förseningen inte beror på Kunden har denne rätt till ersättning för direkta kostnader som förseningen medfört. Kunden har dessutom rätt att häva avtalet under följande förhållanden om (a) Kunden då Avtalet ingicks gjort klart för Sture™ att leverans måste ske på viss avtalad dag. (b) om det av Avtalet eller av annan för Sture™ känd omständighet klart framgår att Produktionen blir onyttig för Kunden efter viss tidpunkt och leverans inte skett dessförinnan. Om Kunden inte tillhandahåller material eller inte fullgör annan avtalad åtgärd i tid har Sture™ rätt till ersättning för direkta kostnader som förseningen medför. Om förseningen medför väsentlig olägenhet har Sture™ hävningsrätt. Om Sture™ finner att leveranstiden sannolikt inte kan hållas ska Kunden meddelas utan dröjsmål. Orsaken till den förväntade förseningen ska anges samt också när leverans kan ske. Medför förseningen att Produktionen blir onyttig har Kunden hävningsrätt. Om Kunden finner att denne inte kommer att kunna leverera material eller vidta annan åtgärd i tid ska denne meddela Sture™ utan dröjsmål. Medför förseningen väsentlig olägenhet har Sture™ hävningsrätt.

9 Fel
Produktionen är felaktig om den avviker från vad som angetts i Uppdragsbeskrivningen i fråga om kvalitet och andra egenkaper. Som fel anses inte (a) ringa avvikelser utan betydelse för Produktionens användning. (b) avvikelser som beror på att Kunden inte fullgjort sina åligganden.

10 Garanti och ansvar
Sture™ ansvarar för att Produktionen motsvarar de funktions-, kvalitets- och andra krav som specificerats i Uppdragsbeskrivningen under perioden då Produktionen ska användas. Sture™ förbinder sig att under denna garantiperiod kostnadsfritt åtgärda samtliga fel i enlighet med Uppdragsbeskrivningen som uppstår. Oavsett vad som stadgas om försening, fel eller annat ansvar enligt detta Avtal har Sture™ endast ett skadeståndsansvar för direkta skador och inte indirekta skador såsom förlorad handelsvinst eller förväntad besparing. Vidare ansvarar inte Sture™ för skador som beror på att Kunden lämnat felaktiga förutsättningar till denne. Sture™s sammanlagda skadeståndsansvar enligt detta avtal är begränsat till ett belopp som motsvarar Kundens ersättning för Produktionen.

11 Reklamation
Om Kunden vill åberopa en eventuell försening eller fel måste denne utan oskäligt dröjsmål från att denne erhöll kännedom skriftligen meddela Sture™.

12 Arvode och betalningsvillkor
Om inte annat anges ska Kunden erlägga betalning kontant mot faktura med 50% vid avtals ingående och 50% när Produktionen har levererats. Emballage, förpackningskostnader, frakter, transporter, truck- och lagringskostnader tillkommer och debiteras Kunden särskilt. Vidare tillkommer eventuella merkostnader orsakade av mässan in- och utflyttningstider eller andra, av mässan eller annan än Sture™, orsakade förseningar eller hinder. Arvodet gäller fritt Sture™s ateljé eller lager exklusive mervärdeskatt. Efter avtalets träffande tillkommande skatter o dyl. bekostas av Kunden. Betalning ska erläggas 30 dagar i efterskott mot faktura. Vid dröjsmål med betalning äger Sture™ rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag.

13 Immateriella rättigheter till material som ingår i Uppdraget (såsom text, bild)
Respektive part ansvarar för att samtliga rättigheter till allt material som part tillhandahåller för Uppdraget har inhämtats från rättighetsinnehavaren. Part ansvarar för att tillstånden även innefattar rätt att förändra och distribuera material på det sätt som anges i Uppdragsbeskrivningen och i eventuella justeringar till densamma så att Produktionen kan användas på avtalat sätt. För det fall tillstånden är förenade med licens- eller royaltybetalningar, eller för det fall samtliga angivna rättigheter inte kan förvärvas, ska den andre parten omedelbart underrättas. Samtliga kostnader för tillstånd från rättighetsinnehavare eller licens- eller royaltybetalningar bekostas av Kunden.

14 Rättigheter till Produktionen
Kunden erhåller en exklusiv nyttjanderätt till Produktionen i obrutet skick under avtalsperioden. Äganderätten till offertmaterial såsom idéförslag, ritningar förblir således Sture™s, om inte parterna avtalar om Friköp i enlighet med punkten 19. Äganderätten till fysiska delar av Produktionen, och som inte är hyrmaterial, i monterat eller omonterat skick som Sture™ anskaffat eller framtagit för Kunden övergår till denne när full betalning erlagts. Äganderätten till digitalt eller annat material som Sture™ använt/har tagit fram för att kunna utföra Produktionen förblir/ tillkommer Sture™.

15 Arkivering
Sture™ ansvarar efter särskild överenskommelse för att Kundens original bild och text förvaras på ett betryggande sätt under en tid av tolv (12) månader efter avtalad leverans i enlighet med Tidsplanen.

16 Lagerhållning
Sture™ ansvarar för att lagerhålla hela eller delar av Kundens material i enlighet med vad som anges i Uppdragsbeskrivningen.

17 Force majeure
Om fullgörandet av något av parts åtagande enligt Avtalet förhindras eller försvåras av omständigheter som parterna inte kunnat råda över såsom lagbud, arbetskonflikt. Mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, myndighetsbestämmelser, inskränkningar i fråga om drivkraft, varor och energi eller fel eller försening i leveranser från underkonsulter på grund av omständigheter som här anges, ska detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljder, förutsatt att part som inte kan fullgöra genast meddelar den andre parten om detta. Om Avtalets fullgörelse förhindras mer än fyra (4) månader äger part säga upp Avtalet. I sådant fall äger Sture rätt till skälig ersättning för utfört arbete och ledlagda kostnader samt förlorad handelsvinst till följd av Avtalets upphörande. Avser avtalet mässa eller evenemang gäller § 22 och § 23 vid force majeure. 

18 Sekretess
Part är medveten om och accepterar att all information som erhålls från den andre parten och dess anställda eller underkonsulter är respektive part företagshemligheter och tillhör denne. Sådan information utgör ”Konfidentiell Information” och får inte användas av part utan den andre partens uttryckliga skriftliga tillstånd. Part förbinder sig att inte yppa eller på annat sätt obehörigen sprida Konfidentiell Information som part får tillgång till genom offertförfrågan, idéförslag, tekniska specifikationer, presentationer i text eller annan form eller genom att beredas tillträde till den andre partens lokaler och vilken har samband med Uppdraget eller den andres produkter, tjänster, know-how mm. Konfidentiell information omfattar således den information som part erhåller genom affärsdiskussionen rörande Uppdraget som äger rum mellan parterna. Konfidentiell information omfattar inte information som; (a) Part visar är allmänt känd eller allmänt tillgänglig oberoende av parts åtgärder. (b) Part haft kännedom om innan informationen erhölls från den andre parten, eller (c) Part rättmätigt erhållit från tredje part som haft rätt att överlåta eller sprida informationen.

19 Friköp
Önskar Kunden förvärva hela eller deltar av Produktionen, såsom idéförslag, ska särskild överenskommelse träffas om överlåtelse till marknadsmässig ersättning. Vid ett eventuellt förvärv övergår upphovsrätt samt övriga rättigheter med obegränsad rätt att använda, kopiera, vidareutveckla och vidareöverlåta Produktionen, utan geografiskt begränsning, på nu existerande och kommande medier.

20 Avtalstid, uppsägning
Detta Avtal gäller från det att behöriga ställföreträdare undertecknat detsamma till dess Uppdraget är genomfört och levererat i enlighet med Tidsplanen. Sture™ äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden är i dröjsmål med betalning eller då Kunden på annat väsentligt bryter mot detta Avtal eller om Kunden försätts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar eller är på obestånd. I sådant fall äger Sture™ rätt till skälig ersättning för utfört arbete och nedlagda kostnader samt förlorad handelsvinst till följd av Avtalets upphörande. Kunden äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Sture™ bryter mot Avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan, eller försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller kommer på obestånd. I sådant fall äger Sture™ rätt till skälig ersättning för utfört arbete och nedlagda kostnader.

21 Meddelanden, ändringar och tillägg
Meddelanden, ändringar och tillägg enligt detta Avtal ska ske skriftligen. För att dessa dokument som utväxlats via elektronisk post ska anses jämställd med skriftligt, krävs att meddelandet, ändringen eller tillägget från den ena parten bekräftas av den andre parten och att dokumentet inklusive bekräftelsen är utskrivet och fogat till övrig skriftlig dokumentation.

22 Vid senarelagd mässa och evenemang
Sture™ äger, utöver ersättning enligt gällande order, även rätt till eventuella merkostnader och uteblivna intäkter relaterade till senareläggningen av evenemanget. Dessa kan utgöras av exempelvis ej avbokningsbara reskostnader, transportkostnader, tillkommande arbetstid, utökad hyresperiod för materialhyra, transitlagring för producerat material osv. Ev. merkostnader får faktureras när de uppstår. Kunden måste även erlägga a’contobetalning för grundorder enligt Sture™s betalningsvillkor och eventets ursprungliga tidsplan, dvs när eventet först skulle ha ägt rum. Kunden uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för utställarförsäkring alt. företagsförsäkring och kontrollera vilka kostnader man kan begära ersättning för. Ovan villkor gäller även i händelse av inställd mässa pga myndighetsbeslut eller liknande.

23 Vid inställd mässa/evenemang samt vid beställarens avbokning av deltagande
Sture™ äger rätt till skälig ersättning för utfört arbete och kostnader samt utebliven handelsvinst, dock lägst 50% av aktuell ordersumma. Detta gäller såväl om mässan ställs in som om beställaren väljer att avboka sitt mässdeltagande. Vid beräkning av skälig ersättning tas hänsyn till projektkostnader som kan undvikas alternativt reduceras (transporter, reskostnader, ej hanterat hyrmaterial, ej påbörjad produktion osv). Kunden måste även erlägga a’contobetalning för grundorder enligt Sture™s betalningsvillkor och eventets ursprungliga tidsplan, dvs när eventet skulle ha ägt rum. Kunden uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för utställarförsäkring alt. företagsförsäkring och kontrollera vilka kostnader man kan begära ersättning för. Ovan villkor gäller även i händelse av inställd mässa pga myndighetsbeslut eller liknande.

24 Tvist
Tvist avseende tillkomst, tolkning eller tillämpning av detta avtals ska avgöras genom skiljedom enligt Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. I de fall i målet yrkat belopp överstiger två (2) miljoner SEK ska dock tvisten avgöras genom skiljedom enligt Stockholm handelskammares Skiljedomsinstituts regler för skiljeförfarande. Oberoende av vad som ovan stadgas får part vid allmän domstol väcka talan som uppenbarligen inte vid tidpunkten för talans anhängiggörande avser högre belopp än 20 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För detta avtal ska svensk lag vara tillämplig.