HÅLLBARHETSARBETE & MILJÖPOLICY | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

HÅLLBARHETSARBETE & MILJÖPOLICY

Sture har som målsättning att eftersträva minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget.

Sedan 2012 är vi officiellt miljödiplomerade Guldnivå av Järfälla Kommun. Kommunens miljöledningssystem drivs av miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla Kommun och kriterierna utgår från ISO 14001/EMAS.

Sedan 2015 är vi dessutom stolta innehavare av Miljödiplom från Svensk Miljöbas, deras miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001/EMAS.

Samtliga miljödiplomeringar erfordrar årlig miljörevision.

Enligt vår policy skall lagstiftning och tillståndsvillkor anses som minimikrav. Detta gäller alla miljöaspekter, inkluderande arbetsmedicinska effekter såsom till exempel buller eller förslitningsskador.

Att gradvis integrera vårt företags totala verksamhet i ett kretslopp har hög prioritet. Detta innebär att vi skall hushålla med förbrukning av energi och råvaror i verksamheten, arbeta för att minska allt spill, ständigt förbättra produkter och tillverkningsmetoder sett ur miljöperspektiv, främja alla former av återvinning av de produkter vi tillverkar och de råvaror vi använder.

Vi skall också kräva en engagerad miljöomsorg hos våra leverantörer. Vid investeringar skall vi göra avvägningar mellan vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Alla medarbetare skall och kan göra en aktiv insats i vårt miljöarbete.
Som grund för vårt fortsatta arbete ligger även målen i Agenda 2030.

Vi har som uttalat mål att eftersträva hög cirkularitet, detta genom bland annat skalbara och modulära byggsystem för återanvändningsbruk och  hyrmaterial som utgörande bas i de flesta av våra förslag, samt informera om fördelarna och övertyga beställare i att investera i återanvändning och långsiktig hållbarhet.

Uppfyllda miljömål

  • Övergång till Bra Miljöval-märkt el
  • Uppvärmning till 100% via miljöanpassad fjärrvärme
  • Återanvänding av träfibermaterial till 78%
  • Användning av vattenbaserade färgmedel till 95%
  • Byte till lågenergiljuskällor för 65% av belysningen
  • Installation av rörelsedetektorer för belysning
  • Påbörjad övergång till miljöpersonbilar
  • Källsortering och hållbar avfallshantering

 

Samverkanspartner

Vi är stolt samverkanspartner till Svenskt Trä och Swedish Design Movement, som leds av Svenska institutet inom ramen för Designprogrammet i samarbete med Svensk Form, Sveriges Arkitekter, Swedish Fashion Association, Trä- och Möbelföretagen, Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå, Västsverige, Business Sweden och Visit Sweden.

Inspiration & läs mer;

Stockholmsmässans första miljödiplomerade monter: Svenska Fönster

Läs: Artikel i Byggvärlden
Läs: Inlägg på LinkedIn
Läs: Svenska Fönsters LinkedIn